Kronológia

1918. január 6.

1918. január 6.

Nyilvánosságra hozzák a cseh parlamenti képviselők un. vízkereszti deklarációját, amely a nemzetek önrendelkezési jogára való hivatkozással kimondja a csehek kiválási igényét a Monarchiából, valamint „Szlovákia” egyesítésének kívánalmát a cseh országrészekkel.

 

1918. január 8.

1918. január 8.

W. Wilson amerikai elnök kongresszusi üzenetében ismerteti béketervének tizennégy pontját, amely azonban még ne szól a Monarchia területi felosztásáról, mindössze az  autonóm fejlődés biztosítását követeli a birodalom valamennyi nemzetisége számára. Az elnöki üzenet tizedik pontja így szól: „Ausztria-Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a  nemzetek között oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét.”

 

1918. július 13. Amerika

1918. július 13.

Az amerikai Homestead-ben megalakul a Magyarororoszok Amerikai Nemzeti Tanácsa (Amerikanszka Narodna Rada Uhroruszinov), amely a magyarországi rutének egyedüli legitím képviseletének deklarálja önmagát. Elnöke N. Csopej görög katolikus pap. A Rada vezetősége mindjárt a megalakulás kimondása után úgy dönt, hogy a Narodna Obrana 1918. május 30-ai Hatalák-féle memorandumát ellensúlyozandó, új emlékiratot dolgoz ki, amelyet eljuttat Wilson amerikai elnökhöz.

 

1918. július 13. Prága

1918. július 13.

Prágában megalakul a hazai cseh politika csúcsszervének kikiáltott Csehszlovák Nemzeti Bizottság. Elnöke K. Kramář, alelnökei A. Švehla és J. Klofáč. Az említett politikai csúcsszerv már nyíltan az önálló csehszlovák állam kikiáltásának előkészítését, valamint az impériumváltás megszervezését tűzi célul maga elé.

 

1918. június 29.

1918. június 29.

A francia kormány hivatalosan deklarálja a „csehszlovák nemzet” jogát az önállóságra, az emigráns politikusokból álló Monarchia-ellenes Csehszlovák Nemzeti Tanácsot pedig de facto csehszlovák emigráns kormánynak ismeri el.

 

1918. június 3.

1918. június 3.

Az antant Legfelsőbb Haditanácsa nyilatkozatot tesz közzé, amely szerint az antanthatalmak hadicéljai között ott szerepel Csehszlovákia, Lengyelország, valamint egy egységes délszláv állam létrehozása.

 

1918. május 1.

1918. május 1.

A hazai szlovák nemzetiségi vezetők Lipótszentmiklóson szociáldemokrata népgyűlést szerveznek, amelynek Vavro Šrobár rózsahegyi orvos a vezérszónoka. A népgyűlésen szónokló V. Šrobár – az antantországokban tevékenykedő cseh emigrációs politikusok elvárásainak eleget téve – már a magyarországi szlovákság önrendelkezési kívánalmát is kinyilvánítja.

 

1918. május 22.

1918. május 22.

R. Cecil angol külügyminiszter nyilatkozatban ismeri el a „csehszlovák nemzet” jogát az önállóságra.

 

1918. május 24.

1918. május 24.

A Szlovák Nemzeti Párt elnökségének egy 25 tagból álló csoportja Turócszentmártonban titkos értekezletet tart. Ezen az értekezleten jegyzőkönyvileg rögzítik a következő szövegű bizalmas, nyilvánosságra semmiképpen sem hozható határozatot: "„ Szlovák Nemzeti Párt a szlovák nemzet feltétel nélküli és maradéktalan önrendelkezési jogának álláspontjára helyezkedik, és ezen az alapon követeli a szlovák nemzet részvételét a Szlovákiából, Csehországból, Morvaországból és Sziléziából létrehozandó önálló állam megalkotásában.”

 

1918. május 24.

1918. május 24.

Ünnepélyes keretek közt megrendezik az olaszországi csehszlovák légió zászlóbontását.

 

Keresés a tudástárban

selye