Kronológia

1918. december 17.

1918. december 17.

A Felvidékre benyomuló cseh csapatok megszállják Késmárkot.

 

1918. december 22.

1918. december 22.

T. G. Masaryk csehszlovák köztársasági elnök a prágai forradalmi Nemzetgyűlés elé bocsátott szózata (poselství) enyhén becsmérlően szól a magyarságról. Masaryk szerint már az is mérhetetlen anakronizmusnak tudható be, hogy „egy oly nemzet, mint a magyar, oly hosszú időn keresztül kizsákmányolhatott négy más nemzetet, a mi szlovákjainkat, a ruszinokat, a románokat és a dél-szlávokat”. Az államfő ennek ellenére nagyvonalúan megígéri idézett szózatában, hogy a magyar kisebbség a Csehszlovák Köztársaságban megkapja az összes állampolgári jogokat.

 

1918. december 23.

1918. december 23.

Jankó Zoltán pozsonyi főispán-kormánybiztos találkozik Samuel Zoch csehszlovák zsupánnal, akivel megállapodik abban, miszerint „ a karácsonyi ünnepek nyugalmának biztosítása végett” a cseh csapatok december 27-ig nem vonulnak be a városba. Jankó főispán azt is Zoch zsupán tudomására hozza, hogy „Pozsony vármegye és Pozsony város nem tót ajkú lakossága egyáltalán nem bír a cseh megszállás, annál kevésbé a cseh impérium gondolatával megbarátkozni”.

 

1918. december 24.

1918. december 24.

Vix alezredes, az antant budapesti katonai missziójának vezetője jegyzéket nyújt át a magyar kormánynak, amelyben az antant Legfelsőbb Haditanácsa utasítja a magyar kormányt, hogy az újabb felvidéki területeket engedjen át az arra igényt tartó, formálódó csehszlovák állam számára. Az antantjegyzék értelmében az új csehszlovák-magyar demarkációs vonal a következő: a Duna vonala az Ipoly torkolatáig; az Ipoly folyó vonala Rimaszombatig, amely város szintén kiürítendő; a Rimaszombattól húzott egyenes vonal az Ung folyó torkolatáig; az Ung folyó vonala az Uzsoki-hágóig.

 

1918. december 25.

1918. december 25.

A magyar kormány közzéteszi a december 21-én kelt 1918:X. sz. néptörvényt „a Magyarországon élő ruszin (rutén) nemzet autonómiájáról”.

 

1918. december 26.

1918. december 26.

Az ungvári Magyarországi Rutén Néptanács újabb hűségnyilatkozatot tesz Magyarország mellett, és egyúttal elítéli a csehek kárpátaljai aspirációit.

 

1918. december 28. Felvidék

1918. december 28.

A Felvidékre benyomuló cseh csapatok megszállják Eperjest.

 

1918. december 29.

1918. december 29.

A Felvidékre benyomuló cseh csapatok megszállják Kassát.

 

1918. december 3. Károlyi Mihály

1918. december 3.

Károlyi Mihály kormánya nevében elfogadottnak nyilvánítja a Felvidék kiürítésére vonatkozó antantjegyzéket.

 

1918. december 3. Vix alezredes

1918. december 3.

Vix alezredes, mint az antanthatalmak budapesti katonai missziójának vezetője átnyújtja gróf Károlyi Mihálynak az antant Legfelsőbb Haditanácsának jegyzékét, amelyben az felszólítja a magyar kormányt csapatai kivonására az észak-magyarországi terültekről. A jegyzék azonban a kiürítendő terület nagyságát és a demarkációs vonalat nem határozza meg.

 

Keresés a tudástárban

selye