A szlovákiai magyarok ágazati struktúrája a húszas évek elején

Noha a Monarchia időszakában a magyarság társadalomszerkezeti jellemzői kedvezőbbek voltak, mint a nemzetiségeké, a Csehszlovákiába került magyarok mégis rosszabb pozíciókat örököltek, mint a csehek, szlovákok vagy a csehszlovákiai németek. 

A szlovákiai magyarok szociális szerkezetét alapvetően meghatározta az, hogy a magyarok döntő többsége falusias jellegű településen élt, míg az 5 ezer főnél nagyobb településeken (városokban) élő magyarok aránya csupán 18% volt. A szorosabban vett magyar nyelvterületen csupán Komárom, Érsekújvár és Losonc számítottak közepes nagyságú városnak, de a 10 ezer fő alatti ún. kisvárosból sem volt sok (pl. Léva, Rimaszombat, Rozsnyó). Nagyvárosi jelleggel csupán a magyar nyelvterület peremén elhelyezkedő Pozsony és Kassa bírt, ám ezekben a magyar népesség kisebbségben volt.

Ezekből a kedvezőtlen településszerkezeti sajátosságokból adódott az, hogy a szlovákiai magyar népesség gazdasági ágazatok szerinti megoszlása is kedvezőtlenebb volt az országos átlagnál. Míg ugyanis Csehszlovákia a lakosság 39,6%-a dolgozott a mezőgazdaságban, addig a szlovákiai magyaroknak 62,5 %-a. Kisebb volt viszont a magyarok közt az önállóan gazdálkodók aránya és nagyobb a mezőgazdasági munkásoké és napszámosoké, mint a szlovák lakosság körében.
A magyar nyelvterületen egyetlen jelentősebb ipari központ sem volt. A nyelvterület peremén elhelyezkedő 3 nagyvároson kívül csak Érsekújvár, Losonc, Fülek, Rozsnyó rendelkezett iparral, így az iparból és kézművességből élő magyarok aránya (16,1%) messze az országos átlag alatt (33,8%) volt. Csak Szlovákia területét vizsgálva ismét kedvezőbb a kép, hiszen az iparból és kézművességből élő szlovákiai magyarok aránya (16,1%) csak alig marad el a szlovákok mutatójától (17,1%), ám az ebbe a kategóriába tartozók közül a magyarok esetében sokkal kisebb a munkások száma és magasabb a kézműveseké, mint a többségi lakosság esetében. A magyar kisebbség hátrányos ágazati szerkezetét erősíti az is, hogy a kereskedelemben és a közlekedésben dolgozó magyarok aránya is messze az országos átlag alatt maradt.

 

Keresés a tudástárban

selye